Online kalkulace


Zvolte částku, kterou si chcete půjčit a dobu splatnosti. 

Žádost


Vyplňte jednoduchý formulář se všemi povinnými údaji a dejte odeslat.

Schválení


Vyčkejte na naše operátorky. Obratem se Vám ozvou s výsledkem!

Slovníček pojmů

Bezhotovostní platba »

Bezhotovostní platba

Platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků, např. prostřednictvím jednorázového příkazu nebo trvalým příkazem.

Bonita klienta »

Bonita klienta

Schopnost klienta splácet své závazky ( půjčka, úvěr). Prověřuje se především doložením příjmů.

Délka splácení »

Délka splácení

Je celkový počet dní do data splatnosti půjčky.

Dlužník »

Dlužník

Je fyzická osoba, která má závazek vůči věřiteli. Tato osoba je na základě smlouvy o půjčce povinna půjčku splatit (včetně úroků, poplatku, apod…).

Exekuce »

Exekuce

Je nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím.

Insolvence »

Insolvence

Platební neschopnost, která vznikla na základě negativního vývoje majetkových záležitostí fyzické osoby.

Jistina úvěru »

Jistina úvěru

Jistinou úvěru je označován aktuální zůstatek úvěru bez příslušenství, tedy původně půjčená částka snížená o splátky jistiny. Jistinu tedy nesnižují splátky úroků, ani poplatků.

Klient »

Klient

Je fyzická osoba, která vyplnila Žádost o půjčku.

Odstoupení od smlouvy »

Odstoupení od smlouvy

Podle Zákona o spotřebitelském úvěru může spotřebitel odstoupit písemně od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodů. Klient je pak povinnen vrátit společnosti poskytnutý úvěr plus úrok, na který by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za dobu od „načerpání“ úvěru do vrácení jistiny.

Opožděná platba »

Opožděná platba

Je platba, která byla připsána na účet společnosti po stanoveném (dohodnutém) dnu splatnosti.

Osobní údaj »

Osobní údaj

Znamená jakýkoliv údaj o klientovi, na základě kterého lze přímo či nepřímo klienta identifikovat.

p.a. »

p.a.

Značí úrokovou sazbu za jeden rok.

Poplatek za prodloužení termínu splatnosti »

Poplatek za prodloužení termínu splatnosti

Je poplatek na úhradu nákladů spojených s posouzením prodloužení termínu splatnosti půjčky.

Prostředky komunikace na dálku – (ve smyslu občanského zákoníku) »

Prostředky komunikace na dálku – (ve smyslu občanského zákoníku)

Jsou prostředky, s výjimkou písemného styku, provozované podnikatelem, k jehož předmětu činnosti náleží poskytování jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku, zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping).

Předčasné splacení »

Předčasné splacení

Mimořádné doplacení půjčené částky. Předčasné splacení se musí uskutečnit před dobou splatnosti.

Půjčka »

Půjčka

Znamená obnos peněz, o který si klient zažádá u společnosti. Na základě této žádosti společnost poskytne finance.

RPSN »

RPSN

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů byla vytvořena jako nástroj umožňující posoudit výhodnost nabízených půjček. Zákon ji definuje jako celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona Vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel. Několik takových programů je k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz)

Rozhodčí doložka »

Rozhodčí doložka

Písemná dohoda stran smlouvy o tom, že o majetkových sporech, které by mezi nimi vznikly, rozhodne místo řádného soudu jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. Bývá součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo bývá sjednávána spolu s touto smlouvou.

Scoring klienta »

Scoring klienta

Výsledek důsledné kontroly externích a interních databází (možnostmi jsou kontrola Centrální evidence exekucí, Insolvenční rejstřík, atd..) a komplexního zhodnocení bonity klienta. Na základě těchto výsledků je klientovi poskytnuta půjčka.

Smlouva o půjčce »

Smlouva o půjčce

Znamená kteroukoli smlouvu uzavřenou mezi společností a klientem podle Obchodních podmínek společnosti. Smlouva o půjčce se vedle Obchodních podmínek společnosti dále řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem včetně ustanovení upravujícími uzavírání smluv o finančních službách na dálku.

Splátka »

Splátka

Je částka, kterou klient splácí svůj dluh vůči společnosti. Tato platba je prováděna na účet. Splátka je doplněna o úrok a veškeré poplatky.

Splátkový kalendář »

Splátkový kalendář

Časový rozvrh splácení půjčky.

Splatnost »

Splatnost

Předem sjednaná doba, během níž se klient zavázal půjčku splatit.

Upomínka »

Upomínka

Upozornění zaslané klientovi, aby uhradil splátku půjčky, kterou společnost v dohodnutém termínu neobdržela na daný bakovní účet.

Úrok (úroková sazba) »

Úrok (úroková sazba)

Je odměna společnosti za poskytnutí půjčky zákazníkovi. Vyjadřuje se v procentech. Výše úroku závisí na počtu dní, na které je půjčka poskytnuta.

Výpověď smlouvy »

Výpověď smlouvy

Jsou podmínky udávané platným zněním zákona. Blíže uvedeno v obchodních podmínkách.

Žádost o poskytnutí půjčky »

Žádost o poskytnutí půjčky

Znamená svobodný projev vůle klienta přijmout od společnosti půjčku v souladu s Obchodními podmínkami společnosti.

Upozornění!!!
Schvalování půjček je nyní pozastaveno.
Příběh učitele

Karel 45 let

Učitel

Do těžké situace mě dostala má vlastní hloupost. Spěchat do práce se nevyplácí.
V životě by mě nenapadlo, jak může rozpočet rodiny zasáhnout jedna pokuta za překročení rychlosti.

Můj plat učitele živí celou rodinu, takže
1500 Kč pokuta byla dost znát. Nemohl jsem tímto svým prohřeškem zatížit rodinu a finanční rozpočet manželky.

Řešení pro mě bylo jediné - stačila mi tisícikoruna, která mi vyrvala trn z paty. Rodina vyšla celý měsíc v klidu a já nemusel mít tak černé svědomí. Ač doufám, že už se nic podobného opadkovat nebude, můžu
v klidu říct, že znám řešení.