Podmínky webu – GDPR

Jakým způsobem získáváme a nakládáme s vašimi osobními údaji?

Obchodní firma NELY Invest s.r.o. získává osobní údaje, proto vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního / poptávkového formuláře prostřednictvím webu www.online-bankomat.cz, oslovením naší firmy nebo našich spolupracovníků prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu udělujete obchodní firmě NELY Invest s.r.o., se sídlem: Tylova 632, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 01388703, DIČ: CZ01388703, spisová značka: C 40971 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost s ručením omezeným od 14. 02. 2013 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního / poptávkového formuláře či e-mailového a telefonického oslovení spolupracovníků Správce, subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • číslo občanského průkazu
 • rodinný stav
 • sken občanského průkazu
 • e-mailová adresa
 • telefonický kontakt
 • IP adresa
 • Adresa trvalého bydliště
 • Korespondenční adresa
 • Bankovní spojení
 • Výpis z účtu
 • Výše příjmů
 • Informace o typu bydlení
 • Název zaměstnavatele a kontaktní osoba
 • Telefonní kontakt na zaměstnavatele

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

! V současné době je uzavírání smluv za účelem poskytnutí půjčky zastaveno. Na tuto skutečnost je upozorněno v úvodu webu! Společnost tedy nyní osobní údaje nijak nezpracovává!

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá.
 • Případnému novému majiteli projektu www.online-bankomat.cz v celém jeho rozsahu.

5. Zabezpečení osobních údajů: Obchodní firma NELY Invest s.r.o. přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Subjekt odesláním kontaktního / poptávkového formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.online-bankomat.cz či oslovení spolupracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.