Obchodní podmínky k nahlédnutí

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU
je uzavřena mezi:

Věřitel:
NELY Invest s.r.o.
se sídlem: Tylova 632, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 01388703, DIČ: CZ01388703, Spisová značka: C 40971 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, obchodní firma zapsaná 14. 02. 2013

Telefonní číslo: +420 777 503 113, +420 777 503 151
adresa elektronické pošty: info@online-bankomat.cz
Bankovní spojení: 257 711 190 /0300

(dále jen ,,Věřitel“)

A

Klient:
Jméno:
Příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo:

Věřitel a Klient dále společně také jako ,,Smluvní strany“.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)      Věřitel a Klient mají v úmyslu v budoucnu uzavírat smlouvy o půjčce a úvěru, kterými se Věřitel zaváže, že na požádání Klienta poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit poplatky za poskytnutí půjčky nebo úvěru;
(B)       Tato Smlouva O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru upravuje právní vztahy vznikající mezi Věřitelem a Klientem při uzavírání smluv o půjčce a úvěru
a související právní vztahy, uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 269 odst. 2 a § 497 a násl. Obchodního zákoníku (čl. 1.1), § 54a a násl. Občanského zákoníku (čl. 1.1) a za podmínek čl. 13 níže v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru (čl. 1.1), tuto Smlouvu O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru (dále jen, Všeobecné podmínky půjčky a úvěru“) a dohodly se na následujícím:

1.         DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
1.1       Pokud není ve Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru výslovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy, začínají-li velkým písmenem, pro účely této Smlouvy o Všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru význam uvedený v tomto čl. 1.1
,,Adresa elektronické pošty Klienta“ znamená adresa elektronické pošty Klienta uvedená
v ID Uživatele; klient je oprávněn adresu elektronické pošty v ID Uživatele měnit.
,,Adresa elektronického účtu Věřitele“ znamená adresa elektronické pošty Věřitele uvedená
v záhlaví Všeobecných podmínek půjčky a úvěru; Věřitel je oprávněn adresu elektronické pošty měnit.
,,Bankovní účet Klienta“ znamená bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území
České republiky a uvedený v ID Uživatele, na který je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr nebo půjčka v souladu se Všeobecnými podmínkami půjčky a úvěru a v souladu s příslušnou Smlouvou o půjčce a úvěru.
,,Bankovní účet Věřitele“ znamená bankovní účet Věřitele, na který Klient splácí úvěr nebo půjčku a ze kterého je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr nebo půjčka; věřitel je oprávněn mít více Bankovních účtů Věřitele.
,,Smlouva půjčce a úvěru“ znamená jednotlivá smlouva o úvěru nebo půjčce uzavřená mezi Věřitelem a Klientem jako dlužníkem v souladu s čl. 6 této smlouvy o Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru a řídící se podmínkami stanovenými ve smlouvě o Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru. Klient má právo uzavřít další Smlouvu o půjčce a úvěru jen v případě, že naplní veškeré závazky smlouvy předcházející.
,,Doba splatnosti“ znamená dobu splatnosti úvěru nebo půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce a úvěru za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru.
,,Dohoda o prodloužení splatnosti půjčky a úvěru“ má význam uvedený v čl. 7 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru.
,,Dohoda o splátkovém kalendáři“ má význam uvedený v čl. 7 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru.
,,ID Klienta“ znamená jedinečné údaje přidělené Věřitelem Klientovi za účelem označení Klienta.
,,Internetové stránky Věřitele“ znamená webová stránka Věřitele umístěná na internetové adrese www.online-bankomat.cz
,,Klient“ znamená fyzická osoba, starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která je občanem České republiky a má místo trvalého pobytu v České republice, která jako Klient uzavřela s Věřitelem Smlouvu o půjčce a úvěru.
,,Občanský zákoník“ znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
,,Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/2991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
,,Variabilní symbol“ znamená variabilní symbol platby, který bude Klientovi sdělen Věřitelem prostřednictvím e-mailu a pod kterým bude Klient hradit své závazky na bankovní účet Věřitele.
,,Zákon o spotřebitelském úvěru“ znamená zákon č. 145/2010 Sb,. O spotřebitelském úvěru
a o změně některých zákonů, v platném znění.
,,Žádost“ znamená žádost Klienta o uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru a poskytnutí úvěru nebo půjčky učiněná v souladu s čl. 4 těchto Všeobecných podmínek o půjčce a úvěru, která zároveň představuje návrh Klienta na uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru.

2.         PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1       Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vznikají na základě uzavření jednotlivých Smluv o půjčce a úvěru, Dohod o prodloužení splatnosti a/ nebo Dohod o splátkovém kalendáři se budou řídit podmínkami dohodnutými ve Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru.
2.2       Ustanovení těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru mohou Smluvní strany vyloučit pouze výslovnou dohodou učiněnou v písemné formě.

3.         ID KLIENTA
3.1       K založení ID Klienta je nezbytné vyplnění registračního formuláře na Internetových stánkách Věřitele. Registrační formulář je součástí Žádosti o poskytnutí úvěru podle čl. 4.1. Všeobecných podmínek půjčky a úvěru.
3.2       Na základě ID Klienta, může Klient pod tímto kódem zejména žádat o změnu osobních údajů, prodloužení úvěru nebo půjčky apod., to vše v souladu s podmínkami vymezenými ve Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru.
3.3       K vytvoření ID Klienta je Klient povinen uvádět při vyplňování formuláře žádosti
o půjčku údaje o své osobě správně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat a to kontaktováním Věřitele. Údaje uvedené Klientem jsou Věřitelem považovány za správné.

4.         UZAVŘENÍ SMLOUVY O ÚVĚRU NEBO PŮJČCE
4.1       Žádost o uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru činí Klient vůči Věřiteli prostřednictvím formuláře na Internetových stánkách Věřitele. Údaje uvedené ve formuláři jsou použity pro vytvoření ID Klienta v souladu s čl. 3 Všeobecných podmínek půjčky a úvěru. Klient je oprávněn uvést v Žádosti požadovanou výši úvěru a dobu splatnosti, podle výběru Klienta v souladu s nabídkou výše půjčky nebo úvěru a Dobou splatnosti ve formuláři pro učinění Žádosti.
4.2       Na základě požadované výše půjčky nebo úvěru a doby splatnosti půjčky nebo úvěru uvedené Klientem v souladu s čl. 4.1 výše, se v Žádosti Klienta automaticky vygeneruje výše poplatků za požadovaný úvěr nebo půjčku, jako i další informace, které je Věřitel v souladu se zákonem povinen Klientovi poskytnout před uzavřením Smlouvy o půjčce a úvěru, zejména informace podle čl. 13 Všeobecných podmínek půjčky a  úvěru (je-li to relevantní).
4.3       Klient je oprávněn žádat o uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru pouze v případě, že nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a má pravidelný příjem.
4.4       Smlouva o půjčce a úvěru, jejíž obsah  je stanoven mimo jiné v čl. 5 níže, je uzavřena, jakmile Věřitel přijme Žádost Klienta o uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru, oznámí toto přijetí Klientovi prostřednictvím elektronické komunikace na Adresu elektronické pošty Klienta a toto oznámení Věřitele o přijetí dojde Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta.
4.5       Věřitel není povinen přijmout Žádost Klienta o uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru. Věřitel se zavazuje oznámit své rozhodnutí o přijetí Žádosti bez zbytečného odkladu poté, co posoudí platební schopnosti Klienta.
4.6       Mezi Klientem a Věřitelem může v jednom časovém okamžiku být účinná pouze jedna Smlouva o půjčce a úvěru. Klient může zažádat o další Smlouvu o půjčce a úvěru až po úplném splacení veškerých závazků z předchozí Smlouvy.

 

5.         OBSAH SMLOUVY ÚVĚRU

5.1       Smlouvou o půjčce a úvěru se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce uvedené v Žádosti Klienta přijaté Věřitelem v souladu s čl. 4.4 výše, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit v době splatnosti stanovené v Žádosti Klienta přijaté Věřitelem a zaplatit Věřiteli Poplatky za poskytnutí úvěru nebo půjčky.

5.2       Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi bezhotovostním převodem na Bankovní účet Klienta v souladu se zákonem č. 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znění.
5.3       Věřitel se zavazuje poskytnout peněžní prostředky Klientovi nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Bankovního účtu Věřitele na Bankovní účet Klienta. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě.
5.4       Klient je oprávněn peněžní prostředky z úvěru použít na jakýkoliv účel.

6.         DALŠÍ SMLOUVA O ÚVĚRU A PŮJČCE
6.1       V případě, že Klient chce, aby mu po splacení úvěru nebo půjčky (včetně veškerých poplatků a příslušenství) podle Smlouvy o úvěru a půjčce byl poskytnut Věřitelem další úvěr nebo půjčka, vyplní novou žádost o poskytnutí úvěru nebo půjčky prostřednictvím formuláře.
6.2       Uzavření nové Smlouvy o půjčce a úvěru a vymezení obsahu nové Smlouvy o půjčce a úvěru se řídí stejnými pravidly jako při uzavírání první Smlouvy dle čl. 4 a 5 výše.

 

7.         SPLATNOST ÚVĚRU A PŮJČKY, PRODLOUŽENÍ DOBY SPLATNOSTI A  SPLÁTKY

7.1       Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit ve sjednané Době splatnosti, která podle Žádosti Klienta činí maximálně 31 dní od poskytnutí peněžních prostředků (dále jen „Den splatnosti“).

7.2       Klient je oprávněn před Dnem splatnosti požádat Věřitele o prodloužení splatnosti úvěru nebo půjčky, a to maximálně o 21 dní ode Dne splatnosti. Klient je oprávněn navrhnout Věřiteli prodloužení splatnosti úvěru prostřednictvím e-mailu (dále jen „Návrh na prodloužení“).
V Návrhu na prodloužení navrhne Klient věřiteli délku prodloužení splatnosti úvěru nebo půjčky, přičemž v závislosti na délce prodloužení se v Návrhu na prodloužení automaticky vygeneruje výše poplatků za požadované prodloužení, jako i další informace, které je Věřitel v souladu se zákonem povinen Klientovi poskytnout, zejména informace podle čl. 12 Všeobecných podmínek půjčky a úvěru (je-li to relevantní).
7.3       Způsobem uvedeným v čl.7.2 výše Klient není oprávněn žádat o prodloužení splatnosti úvěru či půjčky opakovaně.
7.4       Způsobem uvedeným v čl. 7.2 výše je Klient oprávněn žádat také o prodloužení doby splatnosti ve vztahu k části poskytnutého úvěru.
7.5       Věřitel není povinen přijmout Návrh na prodloužení. Přijetím Návrhu na prodloužení je uzavřena Dohoda o prodloužení doby splatnosti.
7.6       Dohoda o prodloužení doby splatnosti je platná okamžikem, kdy přijetí Návrhu na prodloužení dojde Klientovi prostředky elektronické komunikace na Adresu elektronické. Pokud Věřitel odmítne přijmout Návrh na prodloužení je Klient povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit Věřiteli v původní (neprodloužený) Den splatnosti.
7.7       Dohoda o prodloužení doby splatnosti úvěru či půjčky nabude účinnosti, jestliže Klient uhradí nejpozději do dvou (2) dnů od původně (tj. před prodloužením doby splatnosti) stanoveného Dne splatnosti Poplatek za prodloužení splatnosti podle čl. 8.3 Všeobecných podmínek půjčky a úvěru a veškeré poplatky spojené s poskytnutím úvěru, jehož splatnost se prodlužuje.
7.8       V případě, že Klient žádá o prodloužení splatnosti pouze u části poskytnutého úvěru či půjčky, bude dohoda o prodloužení doby splatnosti účinná, jestliže Klient uhradí nejpozději do dvou (2) dnů od původně (tj. před prodloužením doby splatnosti) stanoveného Dne splatnosti Poplatek za prodloužení splatnosti podle čl. 8.3 Všeobecných podmínek půjčky a úvěru a veškeré poplatky spojené s poskytnutím úvěru, jehož splatnost se prodlužuje, spolu s částí jistiny úvěru, jejíž splatnost si nepřeje prodloužit.
7.9       Klient není oprávněn žádat o prodloužení půjčky opakovaně
7.10     Klient je oprávněn individuálně požádat Věřitele prostřednictvím e-mailu o splátkový kalendář v rovnoměrných splátkách (dále jen „Žádost o splátky“). Klient v Žádosti o splátky uvede požadovanou výši splátek. Na základě těchto údajů se v Žádosti o splátky vygeneruje počet splátek a výše poplatku, kterou je Klient povinen za splácení úvěru nebo půjčky podle splátkového kalendáře uhradit Věřiteli. Klient je oprávněn žádat o splátky v případě, jedná-li se o půjčenou částku vyšší než deset tisíc (10.000) Kč.
7.11     Věřitel není povinen přijmout Žádost o splátky. Přijetím Žádosti o splátky je uzavřena Dohoda o splátkovém kalendáři.
7.12     Dohoda o splátkovém kalendáři je platná okamžikem, kdy přijetí Žádosti o splátky dojde Klientovi prostředky elektronické komunikace na Adresu elektronické pošty Klienta. Pokud Věřitel odmítne přijmout Žádost o splátky je Klient povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit Věřiteli v původní Den splatnosti.
7.13     Dohoda o splátkovém kalendáři nabude účinnosti dle individuální dohody prostřednictvím komunikace elektronickou poštou.

 

8.         POPLATEK ZA POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU, PRODLOUŽENÍ ÚVĚRU A SPLÁTKY
8.1
       Za sjednání závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky Klientovi sjednávají strany úplatu (dále jen „Poplatek za poskytnutí půjčky a úvěru“). Konkrétní výše Poplatku za poskytnutí úvěru či půjčky je pro Klienta dostupná na Internetových stránkách Věřitele, a to v závislosti na požadované výši úvěru nebo půjčky a Době splatnosti a dále je automaticky vygenerována v Žádosti Klienta, tak aby se s ní Klient mohl seznámit před odesláním Žádosti Věřiteli.
8.2       Výše Poplatku za poskytnutí půjčky a úvěru je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením Žádosti, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro úvěr či půjčku, uzavřením Smlouvy o půjčce a úvěru a vyplacením peněžních prostředků Klientovi. V poplatku za poskytnutí úvěru je zahrnut i úrok dle čl. 9 Všeobecných podmínek úvěru
8.3       Za prodloužení doby splatnosti dle čl. 7.2 a násl. Všeobecných podmínek půjčky a úvěru sjednávají strany úplatu (dále jen „Poplatek za prodloužení splatnosti“). Konkrétní výše Poplatku za prodloužení splatnosti je pro Klientova dostupná na internetových stránkách Věřitele v závislosti na požadované délce prodloužení splatnosti a dále je automaticky vygenerována v Návrhu na prodloužení, tak aby se s ní mohl Klient seznámit před odesláním Návrhu na prodloužení Věřiteli.
8.4       Výše Poplatku za prodloužení splatnosti je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním prodloužení závazku, tj. zejména náklady Věřitele související se zpracováním Návrhu na prodloužení doby splatnosti a kontrolou splnění podmínek pro prodloužení doby splatnosti.
8.5       Za splacení úvěru ve splátkách podle čl. 7.10 a násl. Všeobecných podmínek půjčky a úvěru sjednávají strany úplatu (dále jen „Poplatek za splátky“). Konkrétní výše Poplatku za splátky je pro Klientova dostupná na internetových stránkách Věřitele v závislosti na požadované výši splátek a době splacení a dále je automaticky vygenerována v Žádosti o splátky, tak aby se s ní mohl Klient seznámit před odesláním e-mailu se Žádostí o splátky Věřiteli.
8.6       Výše Poplatku za splátky je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním splátkového kalendáře, tj. zejména náklady Věřitele související se zpracováním Žádosti o splátky a kontrolou splnění podmínek pro splacení půjčky či úvěru ve splátkách.

8.7       Poplatek za poskytnutí půjčky a úvěru, Poplatek za prodloužení splatnosti a Poplatek za splátky (společně dále jen „Poplatky za poskytnutí půjčky a úvěru“) jsou splatné takto: Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný v Den splatnosti spolu s poskytnutými peněžními prostředky (jistinou úvěru), Poplatek za prodloužení splatnosti je splatný do dvou (2) dnů ode dne rozhodnutí o schválení prodloužení půjčky a úvěru a Poplatek za splátky je splatný do dvou (2) dnů ode dne rozhodnutí o schválení splátek.
8.8       Věřitel je oprávněn nepožadovat po Klientovi Poplatky za poskytnutí půjčky nebo úvěru. Strany jsou oprávněny sjednat u Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti nebo Dohody o splátkovém kalendáři slevu z Poplatků za poskytnutí úvěru.
9.         ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY A SMLUVNÍ POKUTA
9.1       Platba úroku je zahrnuta v platbě Poplatků za poskytnutí půjčky a úvěru.
9.2       Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostní platbou v jediné splátce (pokud nedošlo k uzavření Dohody o splátkovém kalendáři) na Bankovní účet Věřitele, a to spolu s Poplatky za poskytnutí půjčky nebo úvěru a Administrativními poplatky (je-li to relevantní). Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za uhrazené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem.
9.3       V případě, že bude Klient v prodlení se splacením půjčky či úvěru dle Smlouvy o půjčce a úvěru či jeho části, je povinen hradit Věřiteli Smluvní pokutu za nedodržení smluvních podmínek dle čl. 9.5
9.4       V případě, že bude Klient v prodlení se splacením půjčky nebo úvěru dle Smlouvy o půjčce a úvěru či jeho části, o více jak dva (2) dny je Věřitel oprávněn zaslat Klientovi upomínku ve formě dopisu a na elektronickou adresu sdělenou klientem v žádosti o půjčku. Smluvní strany se dohodly, že administrativní náklady na zaslání upomínky ve formě dopisu prostřednictvím poštovního doručovatele ponese Klient. Smluvní strany se dohodly, že náklad na jednu upomínku bude paušálně stanoven ve výši 150,- Kč, dále jen “Administrativní poplatek“).
9.5       V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu dle Smlouvy o půjčce a úvěru, či jeho části, je Věřitel oprávněn požadovat pokutu ve výši 300,- Kč za interní administrativní náklady spojené s následným vymáháním dluhu (dále jen “Smluvní pokuta“). Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná ode dne, ke kterému nastalo prodlení. Věřitel se může nároku na zaplacení Smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že klient porušení nezaviní.

10.       TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ
10.1     Tato Smlouva O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru nabývá účinnosti uzavřením. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
10.2     Tato Smlouva O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru a může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Účinnost této Smlouvy O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnosti této Smlouvy O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřené Smlouvy o půjčce a úvěru.
10.3     V případě porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru stranou smlouvy je druhá Smluvní strana oprávněna tuto Smlouva O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká Smlouva O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru účinností výpovědi. Výpověď je účinná doručením druhé Smluvní straně.
10.4     Věřitel je oprávněn navrhnout Klientovi změnu Všeobecných podmínek půjčky a úvěru. Návrh změn a termín účinnosti budou vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před účinností uveřejněny na internetových stránkách Věřitele a Klientovi oznámeny prostředky elektronické komunikace na Adresu elektronické pošty Klienta.
10.5     V případě, že Klient nesouhlasí s návrhem změn Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo vyjádřit svůj nesouhlas s návrhem změn Všeobecných podmínek půjčky a úvěru prostředky elektronické komunikace na Adresu elektronické pošty Věřitele. V případě takového nesouhlasu může Věřitel buď odstoupit od těchto Všeobecných podmínek  nebo pokud nedojde ke změně Všeobecných podmínek půjčky a úvěru mezi Smluvními stranami platí tyto Všeobecné podmínky, v nezměněné podobě.
10.6     Smluvní strany souhlasí, že ke změně Všeobecných podmínek půjčky a úvěru může dojít prostřednictvím e-mailu, tedy s využitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
10.7     Změnou Všeobecných podmínek půjčky a úvěru nejsou dotčena práva a povinnosti, která vznikla po dobu účinnosti předchozího znění těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru.

11.       UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY S VYUŽITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

11.1     Pro uzavírání Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři a těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu o půjčce a úvěru, Dohodu o prodloužení splatnosti nebo Dohodu o splátkovém kalendáři a tyto Všeobecné podmínky půjčky a úvěru bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři a těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru. Věřitel tímto poskytuje Klientovi následující informace.
11.2     Informace o Věřiteli:
(a) Obchodní firma Věřitele je uvedena v záhlaví těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru;
(b) Identifikační číslo Věřitele je uvedeno v záhlaví těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru
(c) Hlavním předmětem podnikání je Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru;
(d) Sídlo Věřitele je uvedeno v záhlaví těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru;
(e) Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, bližší údaje o zápisu jsou uvedeny v záhlaví těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru;
11.3     Informace o poskytované finanční službě:
(a) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: poskytnutí půjčky nebo úvěru Klientovi za podmínek uvedených podrobně ve Smlouvě o půjčce a úvěru a v těchto Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru;
(b) Celková cena poskytované služby pro Klienta včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: celkovou cenu za poskytnutí půjčky tvoří výše půjčky a Poplatky za poskytnutí půjčky ve výši uvedené ve Smlouvě o půjčce, a v těchto Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru;
(c) Možná rizika mimo kontrolu Věřitele spojená s poskytovanou finanční službou: finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a Věřitel si není vědom rizik mimo kontrolu Věřitele spojených s poskytovanou finanční službou, vyjma rizik vyplývajících z porušení povinností dle Smlouvy o půjčce a úvěru a těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru;
(d) Případné další náklady jsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru a Smlouvě o půjčce a úvěru, náklady související s použitím prostředků komunikace na dálku jsou určovány subjekty, které služby komunikace na dálku poskytují;
(e) Poskytnuté informace zůstávají v platnosti po celou dobu trvání vztahu dle Smlouvy o půjčce a úvěru a v souladu se Všeobecnými podmínkami půjčky a úvěru, nedojde-li k jejich změně za podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru;
(f) Možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby jsou uvedeny ve Smlouvě o půjčce a úvěru a v těchto Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru;
(g) Věřitelem nejsou účtovány dodatečné náklady pro Klienta za použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkách a těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru. Klient hradí náklady za použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje služby prostředků komunikace na dálku, a dále Klient hradí náklady na bankovní poplatky při splacení půjčky nebo úvěru bezhotovostním bankovním převodem ve výši účtované subjekty, které tyto služby poskytují.
11.4     Informace o smlouvě:
(a) Od Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti nebo Dohody o splátkovém kalendáři má Klient právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření výše uvedených smluv (v případě, že by mu nebyly předány veškeré informace vyžadované ustanovením § 54b odst. 8 nebo 9 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány tyto informace, nastal-li tento den po uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru). V případě neuplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti nebo Dohody o splátkovém kalendáři Klientem v této lhůtě zůstává Smlouva o půjčce a úvěru, Dohoda o prodloužení splatnosti nebo Dohoda o splátkovém kalendáři platná a účinná. Právo na odstoupení nemá Klient u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost Klienta před výkonem Klientova práva na odstoupení od Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti nebo Dohody o splátkovém kalendáři. Ve lhůtě pro odstoupení může Věřitel začít plnit na základě Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti nebo Dohody o splátkovém kalendáři, neboť s tím Klient vyslovil souhlas v čl. 5.3 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru. Odstoupí-li Klient od Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti nebo Dohody o splátkovém kalendáři, Věřitel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu s tím, že požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby. Věřitel je tak oprávněn požadovat Poplatky za poskytnutí půjčky nebo úvěru a v případě, že došlo k vyplacení půjčky nebo úvěru, může Věřitel požadovat rovněž vrácení jistiny. Klient je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal Věřiteli oznámení o odstoupení od Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti nebo Dohody o splátkovém kalendáři vrátit Věřiteli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti nebo Dohody o splátkovém kalendáři;
(b) Smlouva o půjčce a úvěru, Dohoda o prodloužení splatnosti, Dohoda o splátkovém kalendáři a tato smlouva O Všeobecných podmínkách poskytování půjčky a úvěru trvá po dobu uvedenou v jednotlivých smlouvách a v těchto Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru;
(c) Informace o právu na předčasné nebo jednostranné ukončení Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři a těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru (včetně případných smluvních pokut) jsou uvedeny ve Smlouvě o půjčce a úvěru, Dohodě o prodloužení splatnosti, Dohodě o splátkovém kalendáři a těchto Všeobecných podmínkách půjčky a úvěru;
(d) Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři nebo těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru: odstoupení je možné učinit v písemné formě a zaslat jej na e-mailovou adresu Věřitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři nebo Všeobecných podmínek půjčky a úvěru je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Klient je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení.
(e) Označení členského státu Evropské unie, jehož právní předpisy bere Věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Klientem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku: Česká republika;
(f) Právní vztah mezi účastníky Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři a Smlouvy O Všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru se řídí právem České republiky; v případě sporů vzniklých ze Smlouvy o úvěru a Smlouvy o půjčce, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři nebo Smlouvy O Všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru bude rozhodováno obecnými soudy ČR.
11.5     Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně formou elektronické pošty na adresu: info@online-bankomat.cz, stížnost vyřídí některý z vedoucích pracovníků Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem. Finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti ani v obchodování s cennými papíry, proto nenáleží Klientovi z titulu existence fondů a uzavření Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři nebo Smlouvy O Všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru žádná zvláštní oprávnění.
11.6     Smlouva o půjčce a úvěru, Dohoda o prodloužení splatnosti, Dohoda o splátkovém kalendáři a tato Smlouva O Všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru jsou po svém uzavření Věřitelem archivovány a jsou Klientovi na jeho požádání přístupné. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Všeobecných podmínek půjčky a úvěru na svou žádost text Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři a tuto Smlouvu O Všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru v tištěné podobě. Klient má právo během trvání této Smlouvy O Všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru kdykoli změnit způsob komunikace na dálku. Věřitel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
11.7     V souladu s § 54b odst. 12 Občanského zákoníku má Klient právo odstoupit od této Smlouvy O Všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru v případě, že mu Věřitel neposkytne informace podle § 54b odst. 1 až 11 Občanského zákoníku nebo mu poskytne klamavé informace. Toto právo může uplatnit ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o takovémto porušení dozví.

 

12.       SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
12.1     Tento článek Všeobecných podmínek půjčky a úvěru se vztahuje na právní vztah vzniklý ze Smlouvy o úvěru pouze v případě, že je uzavírána Smlouva o úvěru, kterou je sjednáno poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru. Úvěr poskytnutý Smlouvou o úvěru se považuje za spotřebitelský pokud mezi Věřitelem a Klientem v období 12 měsíců bylo uzavřeno více smluv o úvěru resp. byla uzavřena Smlouva o úvěru a výše úvěrů dosáhla nebo přesáhla částku 5.000,- Kč.
12.2     Ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek půjčky a úvěru mají přednost před ostatními ustanoveními Všeobecných podmínek půjčky a úvěru pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.
12.3     Věřitel uvádí následující informace:
(a) Věřitel poskytuje Klientovi spotřebitelský úvěr ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru na základě Smlouvy o úvěru a těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, přičemž nejde o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba nebo mění způsob splácení, ani o vázaný spotřebitelský úvěr;
(b) Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty je uvedena v záhlaví těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru a dále ve Smlouvě o úvěru;
(c) Doba trvání úvěru je stanovena na základě Žádosti Klienta v souladu s čl. 4.1 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, celková výše úvěru (tj. souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici) je uvedena v Žádosti Klienta v souladu s čl. těchto Všeobecných podmínek, podmínky jeho čerpání jsou uvedeny v čl. 5.3 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru;
(d) Výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby je uvedena v čl. 9.1 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, úroková sazba je pevná a v průběhu doby trvání úvěru se nemění;
(e) Výše, počet a četnost plateb, jež má Klient provést je uvedena v čl. 9.2 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám je uveden v čl. 5 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru.
12.4     Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady s tím, že, pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, je-li zahrnuto umoření jistiny úvěru s pevně stanovenou dobou trvání.
12.5     Věřitel dále uvádí následující informace:
(a) Úrok je povinen splácet spolu s jistinou, a to ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. 9.2 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru; soupis poplatků je uveden v čl. 8. těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru;
(b) Poplatek ze zřízení a vedení Uživatelského účtu je uveden v čl. 3.7 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru;
(c) Výše úroků z prodlení v případě opožděných plateb je uvedena v čl. 9.3 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru; dalšími důsledky vyplývajícími z prodlení Klienta je povinnost Klienta hradit Administrativní poplatek dle čl. 9.4 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru a smluvní pokutu dle č. 9.5 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru;
(d) Náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují;
(e) Úvěr není zajištěn jinak než smluvní pokutou dle čl. 9.5 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, požadavek na pojištění některé ze stran není dán.
12.6     Klient může od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Od Smlouvy o úvěru lze odstoupit písemně zasláním odstoupení na e-mailovou adresu Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit zpět jistinu poskytnutého úvěru. V tomto případě není Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ani Poplatky za poskytnutí úvěru. V případě odstoupení Klienta od Smlouvy o úvěru nemá Věřitel právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Má-li Klient právo na odstoupení od Smlouvy o úvěru dle tohoto článku, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku (dle čl. 11.4) těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru.
12.7     Úvěr dle Smlouvy o úvěru není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby.
12.8     Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má Klient právo na poměrné snížení úroku a Poplatků za poskytnutí úvěru. Věřitel má právo požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Celková výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
12.9     V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě odstoupení dle čl. 12.6 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru se postupuje dle tam uvedených ustanovení. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě, že některá ze stran bude v prodlení s plněním svých povinností, je druhá Smluvní strana oprávněna se domáhat nároků cestou dle čl. 16 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru.
12.10   Případný spor mezi Věřitelem a Klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.
12.11   Příslušným orgánem dozoru je Úřad městské části Prahy; dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce (další dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává u některých subjektů Česká národní banka).
12.12   Věřitel před uzavřením Smlouvy o úvěru s odbornou péčí posoudí schopnost Klienta splácet spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě dostatečných informací získaných i od Klienta a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení schopnosti Klienta v souladu s čl. 14.3 těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru. Za tímto účelem Klient poskytl Věřiteli přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr. Pokud by byl důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení schopnosti Klienta splácet, Věřitel okamžitě a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.
12.13   Roční procentní sazba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k Zákonu o spotřebitelském úvěru, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše Úvěru a celkových nákladů Úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření Smlouvy úvěru je uvedena ve Smlouvě o úvěru. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 Zákona o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář“ nebo „Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru“) pro všechny typy úvěrů je uveden v příloze k Smlouvě o úvěru a jeho obsah je zahrnut ve formuláři pro učinění Žádosti Klienta nebo Další žádosti klienta na Internetových stránkách Věřitele a po učinění Žádosti bude Formulář vystaven jako příloha ke Smlouvě o v Uživatelském účtu Klienta nejpozději v okamžiku přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru. V případě prodloužení doby splatnosti úvěru bude obsah Formuláře zahrnut ve formuláři pro učinění Návrhu na prodloužení na Internetových stránkách Věřitele a vystaven jako příloha k Dohodě o prodloužení splatnosti v Uživatelském účtu Klienta nejpozději v okamžiku přijetí Návrhu na prodloužení Věřitelem. V případě splácení úvěru prostřednictvím splátkového kalendáře bude obsah Formuláře zahrnut ve formuláři pro učinění Žádosti o splátky na Internetových stránkách Věřitele a vystaven jako příloha k Dohodě o splátkovém kalendáři v Uživatelském účtu Klienta nejpozději v okamžiku přijetí Žádosti o splátky Věřitelem. Klient má možnost a je povinen se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámit před učiněním Návrhu na prodloužení. Učiněním Návrhu na prodloužení Klient prohlašuje, že se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámil, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi.

 

13.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN
13.1     Klient si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy o půjčce a úvěru může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru.
13.2     Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním půjčky nebo úvěru a se zasíláním obchodních sdělení Věřitele na elektronickou adresu Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Věřitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Věřitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav.

 

14.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
14.1     Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, rodinný stav, počet dětí, identifikační číslo, číslo Bankovního účtu Klienta, informace o majetkových poměrech, zdroj příjmu a ostatní údaje související s těmito Všeobecnými podmínkami půjčky a úvěru, Smlouvou o půjčce a úvěru, Dohodou o prodloužení splatnosti nebo Dohodou o splátkovém kalendáři (společně vše jen jako „Osobní údaje“).
14.2     Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí půjčky nebo úvěru a následné správy půjčky nebo úvěru (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z půjčky či úvěru), ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr, dále a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem a pro účely předávání Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů.
14.3     Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z půjčky či úvěru, v souvislosti s ověřením, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a má pravidelný příjem, dále v souvislosti se zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr a v souvislosti s předáváním Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů ze strany Věřitele a těchto třetích subjektů.
14.4     Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v Osobních údajích.
14.5     Zpracováním Osobních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků dle těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, Smlouvě o půjčce a úvěru, Dohodě o prodloužení splatnosti nebo Dohodou o splátkovém kalendáři. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
14.6     Klient potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. V případě, že by se uživatel domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem přímo.
14.7     Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

15.       DORUČOVÁNÍ
15.1     Není-li dohodnuto v těchto Všeobecných podmínkách o půjčce a úvěru jinak, korespondence související s touto smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena písemně a to prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
15.2     Zpráva je doručena:
(a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
(b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
(c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
(d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené
zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

16.       ROZHODOVÁNÍ SPORŮ, ROZHODNÉ PRÁVO
16.1     Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti se Smlouvou o půjčce a úvěru, Dohodou o prodloužení splatnosti, Dohodou o splátkovém kalendáři nebo těmito Všeobecnými podmínkami půjčky a úvěru budou rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušnými soudy.
16.2     Pokud vztah založený těmito Všeobecnými podmínkami půjčky a úvěru, touto Smlouvou o půjčce a úvěru či Dohodou o prodloužení splatnosti nebo Dohodou o splátkovém kalendáři obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

 

17.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1     Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 písm. j) zákona o spotřebitelském úvěru, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv ze Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři a ze Smlouvy O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru. Strany dále prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím elektronické pošty způsobem dle těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, neboť takový úkon má písemnou formu, je podepsán elektronicky způsobem dle těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, je zachycen obsah právního úkonu a určena osoba, která právní úkon učinila.
17.2     Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
17.3     Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Smlouvy O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato Smlouva O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru, Smlouva o půjčce a úvěru, Dohoda o prodloužení splatnosti a Dohoda o splátkovém kalendáři odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby.
17.4     Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání těchto Všeobecných podmínek půjčky a úvěru, Smlouvy o půjčce a úvěru, Dohody o prodloužení splatnosti, Dohody o splátkovém kalendáři nebo při čerpání půjčky nebo úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu.
17.5     Smluvní strany prohlašují, že si pozorně přečetly podmínky této Smlouvy O všeobecných podmínkách poskytnutí půjčky a úvěru a tyto Smlouvy uzavírají dle své pravé a svobodné vůle bez jakéhokoliv nátlaku a zcela s nimi souhlasí.